Fusie traject 4 klein corporaties Krimpenerwaard

Een mislukt fusie traject 4 kleine corporaties Krimpenerwaard.

 

We hebben ons heel rustig gehouden, onze collega’s van Huurdersbelang HSV zoeken echter telkens de pers. Wij vinden net als u ‘verhalen’ in lokale media, AD en interviews op de lokale radio van de woordvoerder/adviseur.

Het spijt ons te concluderen dat de nette berichtgeving vanuit de corporaties gebruikt wordt om zelf in de belangstelling te staan en vooral de handen te wassen in onschuld. Wij hebben heel lang gewacht om al deze onjuiste berichten te ontkrachten maar, het laatste bericht van Huurdersbelang HSV op de eigen website en in de nieuwsbrief heeft ons doen besluiten toch te reageren. Het gaat volgens ons al lang niet meer om de fusie maar, de persoonlijke onmin van het bestuur van Huurdersbelang HSV.

 

De corporaties hebben ons tijdens het gehele proces meegenomen. We hebben alle benodigde informatie gehad. HBV Gouderak kon zich heel goed vinden in het plan dat gepresenteerd werd.

De kosten die de 4 kleine corporaties jaarlijks gezamenlijk maken zouden gereduceerd worden, dit betekend dat de individuele huurder minder betaald aan de bedrijfsvoering! Het zou niet zo zijn dat het huidige personeel overbodig zou zijn. Er zou efficiënter, goedkoper en klantgerichter gewerkt worden maar, toch dorps en dichtbij blijven. Tijdens het hele proces hebben de huurdersorganisaties HBV Gouderak en HOS (Ouderkerk) gebruik gemaakt van een adviseur van het WKA. Door het bestuderen van de teksten kwamen wij tot de conclusie dat dit voorstel goed zou uitpakken voor alle huurders van de 4 deelnemende corporaties en ook alle lichten bij de besturen, raden van commissarissen, WA en het Ministerie stonden op groen.

 

Huurdersbelang HSV had er echter voor gekozen de oud-voorzitter in te zetten als adviseur en woordvoerder. Waarom is deze persoon dan geen voorzitter gebleven? Simpel volgens de wet is dit niet toegestaan, daar is Huurderbelang HSV vooral heel boos over.

Daarnaast is Huurdersbelang HSV van mening dat een fusie met Qua Wonen goed zou zijn, zodat er binnen de gemeenten Krimpenerwaard 1 grote Woningcorporatie zou ontstaan.

Iets waar de Gemeente Krimpenerwaard wel oren naar heeft maar wij als bestuur HBV Gouderak onze bedenkingen bij hebben omdat, dit naar ons ziens niet per definitie beter is voor alle huurders in de Waard. Het bestuur van Huurdersbelang HSV zou met een fusie met Qua wonen weer in de oude samenstelling kunnen opereren aangezien Qua Wonen evenals de gemeente de regels (overlegwet artikel 1.F1) betreft huurdersorganisaties niet handhaven! De huurders van Gouderak hebben meerdere malen aangegeven tijdens diverse bijeenkomsten, totaal geen fusie te wensen met Qua Wonen wij als bestuur van HBV Gouderak kunnen en zullen hier dus niet mee kunnen instemmen.

 

Op onze laatste bijeenkomst met de huurdersorganisaties en bestuurders corporaties is er door het bestuur Huurdersbelang HSV bij monde van de woordvoerder/adviseur duidelijk aangegeven dan zij niet zullen instemmen met deze fusie.

Daarna is er nogmaals gevraagd of zij niet zullen instemmen met een fusie en of zij begrepen wat de consequentie waren van dit antwoord, daarop is duidelijk met ja geantwoord.

Blijkbaar was achteraf en is het nog steeds niet duidelijk voor het bestuur van Huurdersbelang HSV aangezien zij nu iedereen behalve zichzelf verantwoordelijk houden voor het mislukken van het proces. Huurdersbelang HSV heeft blijkbaar ook niet begrepen wat er allemaal al in de verstrekte rapporten staat, aangezien ze nog steeds aangeven stukken te missen.

Toch heeft het bestuur Huurdersbelang HSV het er nog altijd heel moeilijk mee, terwijl andere al een nieuwe weg zoeken.

 

Het bestuur HBV Gouderak betreurde het afwijzen van de fusie door Huurdersbelang HSV.

Het is jammer dat de inspanning van alle deelnemers op deze manier ter niet gedaan zijn.

Bestuur HBV Gouderak

 

 

Het gedeelte van de nieuwsbrief Huurdersbelang HSV

Irritatie uitspraken directeur GWV.pdf (300,2 kB)

 

Nieuwsbrief Huurdersbelang HSV

 

 

Fusie in Krimpenerwaard blijkt niet haalbaar

Persbericht:

De afgelopen periode hebben Woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol, Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist, Woningbouwstichting “Samenwerking” en Woningstichting Gouderak zich hard gemaakt voor een fusie. Dit mede naar aanleiding van het door een externe partij uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek, waaruit is gebleken dat fusie zowel volkshuisvestelijk als voor de vier organisaties van meerwaarde is.

Helaas hebben we als bestuurders in gezamenlijkheid de conclusie getrokken dat een fusie tussen deze vier corporaties in de Krimpenerwaard niet haalbaar is. Er is onvoldoende vertrouwen dat we alle benodigde instemmingen verkrijgen en komen tot de gewenste juridische structuur voor de fusiecorporatie. We betreuren het dat we, met alle energie die is gestoken in dit proces, het fusietraject voortijdig moeten beëindigen. Dit geldt zeker omdat we vinden dat fusie tussen de vier partijen leidt tot aantoonbare meerwaarde in zowel de dienstverlening aan de huurders, het verstevigen van de capaciteit en professionaliteit als het waarborgen van de financiële continuïteit tegen lagere bedrijfslasten en een lager risicoprofiel.

Elke corporatie zal voor zichzelf de afweging maken welke vervolgstap(pen) te zetten. Wilt u meer weten naar aanleiding van dit persbericht, dan kunt u contact opnemen met één van de betrokken woningcorporaties.

Met vriendelijke groet,

Ed Goverde, voorzitter Woningbouwstichting “Samenwerking”

Atti Poelstra, directeur-bestuurder Woningstichting Gouderak ad interim

Jacques Reniers, directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist

Leo Brooshooft, secretaris Woningbouwvereniging Beter Wonen Ammerstol

 

 

Samenvatting onderzoek fusie

 
 
 
 
 
 

Onderzoek naar haalbaarheid fusie                    

Woningstichting Gouderak Woningbouwstichting “Samenwerking”, Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist en Woningbouwvereniging “Beter Wonen” Ammerstol gaan de haalbaarheid van een fusie onderzoeken. Deze conclusie is getrokken naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek naar samenwerking door het onderzoeks- en adviesbureau Atrivé. 

 

‘We zijn van mening dat we met fusie de slagvaardigheid van de organisaties kunnen vergroten, en de huurders van de kleine kernen waarin we werken als vanouds ‘dorps & dichtbij’ blijven bedienen. Fusie biedt een antwoord op de huidige kwetsbaarheid in termen van capaciteit en professionaliteit, die mede is ingegeven door de toegenomen regeldruk. Door het bundelen van de krachten denken we de invulling van de volkshuisvestelijke opgaven en landelijke ambities (zoals op het terrein van verduurzaming) beter op te pakken. De huurdersorganisaties en de medewerkers van alle partijen zijn in september van dit voornemen op de hoogte gebracht.’  

 

‘Om er zeker van te zijn dat fusie een passend antwoord is, willen we uiterlijk in januari 2019 de haalbaarheid van een fusie hebben onderzocht. Gedurende dit onderzoek betrekken we de huurders(organisaties), de leden van de verenigingen, de gemeente Krimpenerwaard en de medewerkers van de vier partijen in het komen tot een gedragen resultaat.'  

 

Wilt u meer weten over het haalbaarheidsonderzoek, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw woningcorporatie.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Atti Poelstra, Woningstichting Gouderak 

Leo Brooshooft, Woningbouwvereniging “Beter Wonen” Ammerstol 

Ed Goverde, Woningbouwstichting “Samenwerking” 

Jacques Reniers, Woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist