Welkom bij de website van hbvgouderak

 

Wij zijn de Huurdersbelangenvereniging van de Woningstichting Gouderak.

Iedere huurder van de WSG is lid van deze Huurdersbelangenvereniging, de contributie hiervoor wordt afgedragen door de WoningStichting Gouderak

Het bestuur van de HBV heeft een goed contact met directeur van de WSG, regelmatig overleggen wij over lopende zaken zoals; het toepassen van het regeringsbeleid, huurbeleid, verduurzaming, groot onderhoud of bijvoorbeeld Nieuwbouw projecten.

 

Een goed voorbeeld van dit overleg is project Kranenpoort, prestatieafspraken en het huurbeleid.

 

 

 

 

 

 

Autoriteit woningcorporaties beëindigt verscherpt toezicht Woningstichting 

WSG stond onder verscherpt toezicht sinds 8 maart 2017 naar aanleiding van de bevindingen bij een governance inspectie. 

Op 18 december 2018 is dit verscherpt toezicht opgeheven.

De Autoriteit woningcorporaties constateerde destijds tekortkomingen in de kwaliteit van het interne toezicht en het risicomanagement en in de naleving van de governance-code. Ook was sprake van een moeizame relatie met belangrijke stakeholders zoals de gemeente en HBVGouderak. WSGouderak moest daarom een herstelplan indienen.

Inmiddels is de Raad van Commissarissen compleet vernieuwd en is de relatie met ons (HBV) genormaliseerd. Ook de overige governance kwesties zijn opgelost. De doelstellingen van het herstelplan zijn hiermee bereikt.

Het opheffen van het verscherpt toezicht betekent niet dat de Autoriteit woningcorporaties geen risico’s meer ziet bij Woningstichting Gouderak. Zo is onderzoek nodig naar de toekomstmogelijkheden van het bezit (om daarmee eventueel noodzakelijke investeringen in beeld te krijgen) en zijn de bedrijfslasten nog te hoog. Dit laatste is één van de redenen dat wij de haalbaarheid onderzoeken van een fusie met drie andere woningcorporaties in de Krimpenerwaard.

 

Gouderak ondertekend prestatieafspraken Wonen

Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties ondertekenen prestatieafspraken Wonen

 

De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben op 11 december de prestatieafspraken Wonen 2019-2022 ondertekend. In deze prestatieafspraken zijn concrete afspraken gemaakt over de thema’s betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en de huisvesting van specifieke doelgroepen, maar ook over bijvoorbeeld langer zelfstandig thuis wonen en veiligheid.

Tijdens de bijeenkomst hebben de partijen uitgesproken dat gelijkwaardigheid, wederkerigheid en integrale samenwerking belangrijke kernwoorden zijn bij de uitvoering van de afspraken. De partijen kijken er naar uit om vanaf januari gezamenlijk uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken.

 

In 2017 maakten de gemeente Krimpenerwaard, de vijf lokale woningcorporaties en hun huurdersorganisaties voor de eerste keer prestatieafspraken. In de prestatieafspraken spraken de drie partijen af op welke manier zij in 2018 een bijdrage konden leveren aan de uitvoering van de gemeentelijke Woonvisie.

 

Dit jaar stond in het teken om uitvoering te geven aan de afspraken die in 2017 waren opgesteld. Er is bijvoorbeeld samengewerkt om met de GGD Midden-Holland samenwerkingsafspraken te maken over het voorkomen van huisuitzettingen. In januari 2019 wordt dit convenant ondertekend.