Raad van Commissarisen

Als toezichthouder bij een woningcorporatie ziet de RvC erop toe dat de corporatie ‘het goed doet’. De toezichtfunctie bij een corporatie wordt meestal vervult door een Raad van Commissarissen (RvC). Elke woningcorporatie heeft een RvC.

 

De WSG heeft 3 leden in de Raad van Commissarissen waarvan 1 van de leden op voordracht van de HBV Gouderak is.

De Raad van Commissarissen WSG bestaat uit de volgende personen:

Pieter de Jong
Voorzitter tot 13 februari 2021; herbenoembaar

 

Jostal Schalkwijk
Lid tot 1 januari 2020; herbenoembaar

 

 

Ruud Geelhoed
Op voordracht van HBV Gouderak Lid tot 18 juli 2021; herbenoembaar


 

Drie kerntaken van de RvC

De RvC is verantwoordelijk voor, en aanspreekbaar op drie kerntaken

  1. Toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de onderneming
  2. Adviseren van de bestuurder
  3. Werkgever zijn van de bestuurders

Toezicht houden

De eerste en belangrijkste rol van de RvC is die van toezichthouder. Ze moet erop toezien dat de corporatie invulling geeft aan haar maatschappelijke opgave, zorgt voor financiële continuïteit en integer en transparant handelt.

Daarnaast beoordeelt de RvC of de corporatie binnen de geldende regels en kaders handelt en houdt ze toezicht op de algemene gang van zaken binnen de corporatie. Tot slot mag de RvC als toezichthouder besluiten van het bestuur over belangrijke onderwerpen goedkeuren. Bij belangrijke onderwerpen kun je denken aan grote investeringen, het aangaan of verbreken van samenwerkingsrelaties en fusies.

Adviseren van de bestuurder

Naast een toezichtfunctie, heeft de RvC ook een adviesfunctie (ook wel klankbordfunctie genoemd). Ze kan het bestuur gevraagd en ongevraagd tips geven, vragen stellen of te hulp schieten als sparringspartner.

Een bestuurder kan bijvoorbeeld een lid van de RvC die ervaring heeft met duurzaamheidsvraagstukken inschakelen bij nieuwe plannen over de realisatie van Nul op de Meter-woningen.

Ook kan een RvC-lid aanbieden een bestuurder in contact te brengen met een expert op het gebied van bijvoorbeeld Wonen en Zorg. De bestuurder kiest zelf hoe hij omgaat met dit soort adviezen en suggesties.

Werkgever zijn van bestuurders

De RvC is arbeidsrechtelijk gezien de ‘baas’ van de bestuurders van een corporatie. Daarom bepalen zij ook de omvang van het bestuur en wie de functie van voorzitter vervult. Verder krijgt ze te maken met alle taken die horen bij die van een werkgever:

  • Het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders
  • Het bepalen van het salaris en de arbeidsvoorwaarden
  • Het voeren van beoordelingsgesprekken
  • Het zorgen van tijdige opvolging van bestuurders
  • Het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van het bestuur                                            (Bron: VTW)